Nyheder

IP Telefoni
15/12 2018 kl. 08:07
Vi tilbyder nu IP Telefoni med omstillingsanlæg i ...
Simplificer IT-strukturen på skolen med en iPad MDM-løsning ...
Vi kører i øjeblikket kampagnetilbud på etablering ...

Salgsbetingelser

Priser
Alle priser er anført excl. 25% moms, hvor andet ikke er nævnt. Forsendelsesomkostninger er svarende til Post Danmarks takster. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og leveringssvigt. Varer og ydelser kan bestilles hos Sanders PC Service ApS via telefon, hjemmeside eller e-mail.

Levering/Forsendelse
Ved køb af produkter hos Sanders PC Service ApS er nærværende salgs- & leveringsbetingelser gældende. Angivne priser er altid ab lager og excl. forsendelsesomkostninger. Sanders PC Service ApS kan ikke drages til ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vore leverandører er forsinkede. En angivet leveringstid er derfor altid en cirka leveringstid. Forsendelse sker med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale.

Betalingsbetingelser
8 dg. netto kontant. Ved for sen betaling er Sanders PC Service ApS berettiget til at debitere rente 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Ejendomsforbehold
Det leverede forbliver Sanders PC Service ApS’ ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Sanders PC Service ApS snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Sanders PC Service ApS kan ikke drages til ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. Returret Returnering og kreditering af varer kan kun ske efter aftale med Sanders PC Service ApS. Fragt og forsikring
krediteres ikke.

Garanti
Sanders PC Service ApS yder 2 års fuld garanti fra fakturadato på både stationære og bærbare computere, medmindre andet er nævnt på prislister eller produktspecifikationer.
På løsdele yder Sanders PC Service ApS 1 års garanti fra fakturadato medmindre andet er anført på faktura. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid.
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb kan Sanders PC Service ApS ikke gøres ansvarlig for dette.
Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt, hvis varen har været tilsluttet forkert. Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og Sanders PC Service ApS kan lastes herfor, er Sanders PC Service ApS forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.
Er produktet udgået af varesortiment er Sanders PC Service ApS berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model. Sanders PC Service ApS forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Sanders PC Service ApS ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Sanders PC Service ApS tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Sanders PC Service ApS er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler, forbeholder Sanders PC Service ApS sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.

Tab af data
Sanders PC Service ApS friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Sanders PC Service ApS opfordrer derfor køberen til at tage backup/kopi af samtlige data.

Opsigelse af aftaler
De Hostede løsninger kan opsiges med 3. mdr varsel til udgangen af et kvartal. I tilfælde af manglende betaling vedr. de Hostede ydelser, vil der blive lukket for adgang til disse indtil betaling har fundet sted. Genåbningsgebyret udgør 1 t. af vor normale timetakst. Finder betaling ikke sted efter vor henvendelse og den anførte betalingsfrist, vil alle data og den hostede løsning blive slettet 7 dage efter den anførte betalingsfrist uden yderligere varsel.
Flexfone Fibernet forbindelser leveres med en bindingsperiode på 36. mdr fra leveringsdato.
SmartShare abonnementer, licenser, support mv. kan opsiges til udgangen af det kvartal hvor i SmartSharen er anskaffet og aktiveret, med 3 mdrs. varsel.
Aftaler vedr. Onlinesupport, Netværkssupport, WEB/MAIL support, Exchange support, Firewall Support, Fortinet/Meru support, Switch/Aktivt udstyr support samt PBX support kan opsiges til udgangen af et kvartal med 3 mdr. varsel.
For opsigelse af andre aftaler henvises til ordlyden på den indgåede serviceaftale. 

Ansvarsbegrænsning
I det omfang Sanders PC Service ApS er ansvarlig over for køber, er Sanders PC Service ApS’ ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv. Sanders PC Service ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til de leverede produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Sanders PC Service ApS om at disse skal være på dansk.