Betingelser

Salgsbetingelser

Priser

Alle priser er anført excl. 25% moms, hvor andet ikke er nævnt. Forsendelsesomkostninger er svarende til Post Danmarks takster. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og leveringssvigt. Varer og ydelser kan bestilles hos Sanders IT Service via telefon, hjemmeside eller e-mail.

Levering og forsendelse

Ved køb af produkter hos Sanders IT Service er nærværende salgs- & leveringsbetingelser gældende. Angivne priser er altid ab lager og excl. forsendelsesomkostninger. Sanders IT Service kan ikke drages til ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering.

Det kan forekomme, at komponenter fra vore leverandører er forsinkede. En angivet leveringstid er derfor altid en cirka leveringstid. Forsendelse sker med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale.

Betalingsbetingelser

8 dg. netto kontant. Ved for sen betaling er Sanders IT Service berettiget til at debitere rente 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Sanders IT Service’ ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Sanders IT Servicesnarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen.

Sanders PC Service ApS kan ikke drages til ansvar for følgeskader, som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. Returret Returnering og kreditering af varer kan kun ske efter aftale med Sanders IT Service. Fragt og forsikring krediteres ikke.

Garanti

Sanders IT Service yder 2 års fuld garanti fra fakturadato på både stationære og bærbare computere, medmindre andet er nævnt på prislister eller produktspecifikationer.
På løsdele yder Sanders IT Service 1 års garanti fra fakturadato, medmindre andet er anført på faktura. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år ydes garantireparationen hos leverandøren, og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid.

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb, kan Sanders IT Service ikke gøres ansvarlig for dette.

Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt, hvis varen har været tilsluttet forkert. Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet.

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og Sanders IT Service kan lastes herfor, er Sanders IT Service forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.

Er produktet udgået af varesortiment, er Sanders IT Service berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model. Sanders IT Serviceforbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Sanders IT Service ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten.

Såfremt Sanders IT Service tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Sanders IT Service er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler, forbeholder Sanders IT Service sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.

Tab af data

Sanders IT Service friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Sanders IT Service opfordrer derfor køberen til at tage backup/kopi af samtlige data.

Opsigelse af aftaler

De hostede løsninger kan opsiges med 3 mdr. varsel til udgangen af et kvartal. I tilfælde af manglende betaling vedr. de hostede ydelser, vil der blive lukket for adgang til disse indtil betaling har fundet sted. Genåbningsgebyret udgør 1 t. af vor normale timetakst. Finder betaling ikke sted efter vor henvendelse og den anførte betalingsfrist, vil alle data og den hostede løsning blive slettet 7 dage efter den anførte betalingsfrist uden yderligere varsel.

Flexfone Fibernet forbindelser leveres med en bindingsperiode på 36 mdr. fra leveringsdato.

SmartShare abonnementer, licenser, support mv. kan opsiges til udgangen af det kvartal hvor SmartShare er anskaffet og aktiveret med 3 mdr. varsel.

Aftaler vedr. Onlinesupport, Netværkssupport, WEB/MAIL support, Exchange support, Firewall Support, Fortinet/Meru support, Switch/Aktivt udstyr support samt PBX support kan opsiges til udgangen af et kvartal med 3 mdr. varsel.

For opsigelse af andre aftaler henvises til ordlyden på den indgåede serviceaftale.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Sanders IT Service er ansvarlig over for køber, er Sanders IT Service’ ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv. Sanders IT Service påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

I forbindelse med ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til de leverede produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Sanders IT Service om at disse skal være på dansk.

Udtalelser

Det siger andre

Der er rigeligt med ting, der tager vores tid og opmærksomhed, og derfor er det både rart og betryggende at have en backup-løsning, vi ikke skal bekymre os om. Vi ved, Mogens har styr på det.

John Hansen

Sct. Joseph Søstrenes Skole

Med Sanders kører tingene bare, og vi bruger ikke tid på at bekymre os om det. Vi har stor tillid til Mogens, og vi finder tryghed i at vide, at Mogens og hans ansatte har styr på det.

Poul Fasdal

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus